සංචාරකයින්ගේ කොවිඩ් නීති ලිහිල් කරන්නැයි ඉල්ලුවේ ආර්ථිකේ ගැන හිතලා – කිමාර්ලි ප්‍රනාන්දු

By: අශන්ති වරුනසුරිය  කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශන විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා ලිහිල් කිරීමට සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයකළ ඉල්ලීම සාධාරණ බව ශ්‍රී...

SL Tourism kicks off film tourism promotions within Indian Cinema to attract more Indian...

The Indian Cinema is considered to be one of the busiest entertainment industries in the world by making over 2000 films per annum. While...

Sri Lanka to expedite formulation of a National Tourism Policy

Minister of Tourism, Prasanna Ranatunga says that steps will be taken to expedite the formulation of the National Tourism Policy and introduce it to...

US $ 1.6 Mil remitted to Si Lanka Tourism but kitty needs more for...

A commission amounting to US$1.6 million had been remitted to a dollar account of the Sri Lanka Tourism Development Authority (SLTDA) via insurance payments...

Move aimed at targeting youth votes, says Tourism Minister

Tourism Minister, Prasanna Ranatunga says the Opposition, similar to the strategy they followed in 2015 to defeat then President Mahinda Rajapaksa, now attempts to...

Sri Lanka receives over 1.5 million doses of COVID-19 vaccines from COVAX

A chartered plane arrived in Sri Lanka with more than 1.5 million doses of the Moderna COVID-19 vaccine from the COVAX facility. Donated by the...

More countries to remove travel Red List soon, says Tourism Minister

Sri Lanka will be removed from the travel Red Lists of countries as the country’s vaccination programme is proceeding successfully, Tourism Minister Prasanna Ranatunga...

Sri Lanka Tourism and Health Guidelines

Tourism was one of the fastest growing sectors in Asia and is the third largest foreign exchange earner in Sri Lanka. When the Covid-19...

Sri Lanka Pavilion at Expo 2020 Dubai welcomes Queens Baton Relay

Sri Lanka’s glorious culture was on full display at Expo 2020 Dubai - as Kandyan dancers swirled gracefully to the rhythmic beats of traditional...

GT Media ME Ltd. launches ATM Yearbook 2021

London, United Kingdom: High-end publishing house GT Media ME Ltd. has launched the ATM Yearbook 2021 at leading Middle East travel industry event, Arabian...
- Advertisement -

Latest article

COPE probe into irregularities of the Ceylon Petroleum Corporation

Dishonesty withing the Corporation cause a loss of Rs. 3,416 million – COPE insists on holding the corporation's officials accountable

AIR CHIEF SHOWS PROGRESS OF PAEDIATRIC WARD COMPLEX PROJECT TO NATIONAL SECURITY ADVISOR AT...

The Chief of Staff and National Security Advisor to the President of Sri Lanka, Hon. Sagala Ratnayake was shown the construction progress...

Dinura to lead Sri Lanka Under 19 to England

By: Samantha Hewabandula Dinura kalupahana of Mahinda college has been selected to lead the 18 member Sri Lanka...