රටවිරුවන්ගේ PCR වැය වන මුදල් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන්

විදේශ රැකියාවන්හි නිරතව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විගමනික ශ්‍රමිකයන්ට ගුවන් තොටුපොළේ සිදුකෙරෙන PCR පරීක්ෂණ සඳහා වැය වන මුදල් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් ගෙවීමට කටයුතු කරන...

Antonov AN-225 the World’s largest plane destroyed in Ukraine

The world's largest aircraft, the Antonov AN-225, has been destroyed during the Russian invasion of Ukraine, according to Ukrainian officials, generating alarm and sadness...

SriLankan Airlines carries out certification on Qatar Airways at MRIA

SriLankan Engineering, the Maintenance Repair Overhaul (MRO) arm of SriLankan Airlines, recently carried out a maintenance check on an aircraft belonging to Qatar Airways....

ADVENT AND INDUCTION OF JET AIRCRAFT BY THE RCyAF/ SLAF (1954-2008)

Compiled by: Gp Capt Kumar Kirinde, SLAF (Retd) Based on material and information provided by Roger Thiedeman, aviation historian, and Capt. Dhamseth Pallawela, aviator and...

SriLankan Airlines welcomes Indian delegation to Sri Lanka

SriLankan Airlines in a bid to recommence Indian tourist arrivals to Sri Lanka under the proposed bio-bubble tourist arrival concept, successfully completed a familiarization...

He Was Suspended in Midair with Little Chance of Survival Then Another Plane Came...

Almost 80 years after it unfolded in the sky over San Diego, a nearly impossible rescue mission remains one of the most daring feats in aeronautical...

SriLankan Airlines celebrated 42 years of flying across the globe

SriLankan Airlines, the National Carrier of Sri Lanka and a member of the oneworld alliance, celebrated 42 years of flying across the globe. Since its...
- Advertisement -

Latest article

A committee appointed at the ministerial level to provide land title deeds expeditiously in...

In relation to the lands given to the public by the government, a committee has been appointed at the ministerial level to...

Australian envoy meets SL State Defence Minister

Australia and Sri Lanka to foster defence ties further Australian High Commissioner to Sri Lanka...
Courtesy: Ada Derena

Mahela Jayawardena’s non-presence with the national team touring New Zealand.

Sri Lanka Cricket in a media release has stated that Mahela Jayawardena, who is working for Sri Lanka Cricket as the...