වීදි ලාම්පු 31තෙක් නිවා දමන්න බැසිල් ඉල්ලයි

0

විදුලිය පිරිමැසීම සඳහා ඊයේ 07වනදා සිට ලබන 31වනදා දක්වා සියලු වීදි ලාම්පු අක්‍රිය කර තබන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සියලු පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත. එමෙන්ම විදුලිය ඉතිරිකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විකප්ල වේ නම් ඒවා සම්බදන්යෙන් සලකා බලන ලෙස ද බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එම ලිපියෙන් ඉල්ලා ඇත. වැසි රහිත තත්වය හේතුවෙන් මේවන විට ජල විදුලි බලාගාර මුළුමනින්ම අක්‍රිය වී ඇති බවත්, සියයට තිහක් වූ එම ධාරිතා අඩුව පිරවීම සඳහා ඉන්ධන බලාගාර වලින් නිපදවන ඒකකයක් වෙනුවෙන් දැවැන්ත නිෂ්පාදන පිරිවැයක් දැරිය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා ලිපියෙන් දන්වා ඇත.