සංචරණ සීමා කාලයේදී පාරිභෝගිකයන් ගසා කෑම

0
සංචාරණ සීමා ලිහිල් කල පසුගිය 25 වන දින පාරිභෝගිකයින් තමන්ට අවශ්‍ය  භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සදහා වෙළදසැල් වෙත ගිය අතර එහිදී වෙළදසැල් හිමියන් විසින් පාරිභෝගිකයින් ගසාකෑ අන්දම අප සංවිධානයට වාර්තා වූ බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පවසයි.
පාරිභෝගික කටුයුතු පිළිබද අධිකාරීයේ සභාපති මේජර් ජනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් එම සංවිධානය මෙසේ සදහන් කර ඇත.
පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම අඩුවී ඇති මෙම අවස්ථාවේ අතේ ඇති මුදලට වැඩියෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම පාරිභෝගිකයාගේ අරමුණවුවද එම අවස්ථාවේ පවතින නීති රීති උල්ලංඝණය කරමින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල වෙළදසැල් හිමියන් විසින් භාණ්ඩ අලෙවිකලද ඔබ අධිකාරියේ නිළධාරීන් විසින් කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇති බවට අපට වාර්තා නොවීය.
වෙළදසැල් ඉදිරිපිට දිගුවේලාවක් පෝලිමේ රැදී සිටින පාරිභෝගිකයින් වෙළදසැල වෙත ගිය පසු කුමන මිලකට හෝ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදුකරන්නේ වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බැවිනි. එම අවස්ථාවේ වෙළදසැල් හිමියා විසින් පාරිභෝගිකයා ගසාකයි නම් එහි වගකීම ඔබ ඇතුලු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිළධාරීන් විසින් දැරිය යුතුය.  විශේෂයෙන්ම ඔබ අධිකාරියේ නිළධාරීන්ගෙන් පාරිභෝගිකයින් ලෙස අප බලාපොරොත්තු වන්නේ මාධ්‍යයට කයිවාරු ගැසීමට වඩා 2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරි පනත උල්ංඝණය කරමින් පාරිභෝගිකයා ගසා කන වෙළදසැල් හිමියන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමයි. කෙසේ වෙතත් එදින සමහර භාණ්ඩවල පාලන මිල ඉක්මවා වෙළදසැල් හිමයන් විසින් පාරිභෝගිකයින් වෙත භාණ්ඩ අලෙවි කල අතර බොහෝ වෙළදසැල් විසින් භාණ්ඩවල මිල ප්‍රදර්ශණය කර නොතිබුණි.
ඔබ හා ඔබ ආයතනයේ නිළධාරීන් නඩත්තු වන්නේ මහජනතාවගේ මුදලින් බව අප අවධාරණය කරන අතර සංචරණ සීමා ඉවත් කරනු ලබන ඉදිරි දිනවල වෙළද සැල් හිමියන්ට පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑමට ඉඩ නොතබන ලෙසත් පාරිභෝගිකයා භාණඩ මිලදී ගෙන රැගෙන යන්නේ විල් බැරෝවෙන්ද වාහනයේද යන්නට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා  කල යුතු බව කරුණාවෙන් දැනුම්දෙමි.
සන්චරණ සීමා ලිහිල් කල පසුගිය 25 වන දින පාරිභෝගිකයින් තමන්ට අවශ්‍ය  භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සදහා වෙළදසැල් වෙත ගිය අතර එහිදී වෙළදසැල් හිමියන් විසින් පාරිභෝගිකයින් ගසාකෑ අන්දම අප සංවිධානයට වාර්තා විය. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම අඩුවී ඇති මෙම අවස්ථාවේ අතේ ඇති මුදලට වැඩියෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම පාරිභෝගිකයාගේ අරමුණවුවද එම අවස්ථාවේ පවතින නීති රීති උල්ලංඝණය කරමින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල වෙළදසැල් හිමියන් විසින් භාණ්ඩ අලෙවිකලද ඔබ අධිකාරියේ නිළධාරීන් විසින් කිසිදු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන ඇති බවට අපට වාර්තා නොවීය.
වෙළදසැල් ඉදිරිපිට දිගුවේලාවක් පෝලිමේ රැදී සිටින පාරිභෝගිකයින් වෙළදසැල වෙත ගිය පසු කුමන මිලකට හෝ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිදුකරන්නේ වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බැවිනි. එම අවස්ථාවේ වෙළදසැල් හිමියා විසින් පාරිභෝගිකයා ගසාකයි නම් එහි වගකීම ඔබ ඇතුලු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිළධාරීන් විසින් දැරිය යුතුය.  විශේෂයෙන්ම ඔබ අධිකාරියේ නිළධාරීන්ගෙන් පාරිභෝගිකයින් ලෙස අප බලාපොරොත්තු වන්නේ 2003 අංක 9 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරි පනත උල්ංඝණය කරමින් පාරිභෝගිකයා ගසා කන වෙළදසැල් හිමියන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමයි. කෙසේ වෙතත් එදින සමහර භාණ්ඩවල පාලන මිල ඉක්මවා වෙළදසැල් හිමයන් විසින් පාරිභෝගිකයින් වෙත භාණ්ඩ අලෙවි කල අතර බොහෝ වෙළදසැල් විසින් භාණ්ඩවල මිල ප්‍රදර්ශණය කර නොතිබුණි.
සංචරණ සීමා ඉවත් කරනු ලබන ඉදිරි දිනවල වෙළද සැල් හිමියන්ට පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑමට ඉඩ නොතබන ලෙසත් පාරිභෝගිකයා භාණඩ මිලදී ගෙන රැගෙන යන්නේ විල් බැරෝවෙන්ද වාහනයේද යන්නට වඩා අපට වැදගත් වන්නේ පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම බවද ඔබතුමාට කරුණාවෙන් දැනුම්දෙමි.