සාර්ථක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී රුපියල් මිලියන 40,000 ක බිල්පත් නිකුත් කර තිබේ. මෙම වෙන්දේසිය...

Ceylinco Insurance ranked 6th in Business Today’s Top 30 for 2019 /20 Roll of...

Once again, for the eighth consecutive year, Ceylinco Insurance PLC, the holding company of insurance giants – Ceylinco General Insurance and Ceylinco Life Insurance...

Ceramic Tiles and Sanitary Ware industry to invest Rs. 20 billion

Ceramic Tiles and Sanitary ware manufacturers, with the current government policy, are willing and ready to invest around Rs. 20 billion to expand their...

CSE’s ASPI crosses 7000 points – First Time since 2015

The benchmark All Share Price Index (ASPI) crossed 7000 points level yesterday, January 5, for the first time since 24 November 2015 closing the...

SLID and CIMA webinar on ‘Entrepreneurship During a Pandemic’

The Women Directors’ Forum of the Sri Lanka Institute of Directors together with CIMA Sri Lanka recently hosted a panel discussion on ‘Entrepreneurship During...

Paddy Marketing Board to buy paddy at guaranteed prices

The Cabinet of Ministers approved Agriculture Minister, Mahindananda Aluthgamage’s proposal to implement the Paddy Purchasing Programme of the Maha Cultivation Season yesterday, January 5. The...
- Advertisement -

Latest article

Ceylon Chamber Re-Elects Leadership at 183rd AGM – Vish Govindasamy was re-elected as Chairman

The Ceylon Chamber of Commerce held its 183rd Annual General Meeting at the Cinnamon Grand Hotel on 30 June, 2022. The Chief Guest at the...

UK Parliament discusses Sri Lanka’s Samurdhi programme

Britain on Tuesday said that the existing social protection systems, including the Samurdhi programme, provide essential support to the most vulnerable communities in Sri...

Medihelp Hospitals forges ahead with expansion amidst a challenging macroeconomic backdrop

In a bid to enhance patient access to high-quality, affordable healthcare within Sri Lanka, the country’s fastest-growing primary care chain Medihelp Hospitals, continues to...