මාර්තු 27 වන දින සිට රත්මලාන ගුවන් තොටුපළින් කාලසටහන්ගත ගුවන් ගමන්

ආරම්භ කෙරෙන ගුවන් සමාගම් වලට සහන....  ගුවන් තොටුපළ අපගමන බද්ද 50%කින් අඩුකෙරේ....  කැබිනට් යෝජනාව ඇමති මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බව සංචාරක ඇමති කියයි... රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් කාලසටහන්ගත ගුවන්...
- Advertisement -

Latest article

A committee appointed at the ministerial level to provide land title deeds expeditiously in...

In relation to the lands given to the public by the government, a committee has been appointed at the ministerial level to...

Australian envoy meets SL State Defence Minister

Australia and Sri Lanka to foster defence ties further Australian High Commissioner to Sri Lanka...
Courtesy: Ada Derena

Mahela Jayawardena’s non-presence with the national team touring New Zealand.

Sri Lanka Cricket in a media release has stated that Mahela Jayawardena, who is working for Sri Lanka Cricket as the...